Archive | Marzec 2016

Zebranie sprawozdawcze za nami

Odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Szukam Drogi.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Szukam Drogi” w Chojnicach za rok 2015

I. Dane dotyczące Stowarzyszenia

1. Nazwa:   Stowarzyszenie „Szukam Drogi”. Organizacja pożytku publicznego.
2. Siedziba i adres: Środowiskowy Dom Samopomocy, 89-600 Chojnice, ul. Gdańska 18, tel./fax : (52)3976625;
www.szukamdrogi.pl
3. Data wpisu w KRS: 20.04.2010 r.
4. Numer KRS:   0000354286
5. REGON: 221012650

 1. Dane dotyczące członków Zarządu:
  Prezes – Anna Gmurowska
  Zastępca prezesa – Maria-Jolanta Majewska
  Skarbnik – Regina Klauzo
  Sekretarz – Marlena Sikorska
  Członek – Anna Werochowska

7. Dane dotyczące członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca – Maria Karnowska

Zastępca – Danuta Jasnoch

Sekretarz – Aleksander Knitter

8. Cele statutowe Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez:
– działanie na rzecz poprawy jakości życia publicznego w Polsce i poza obszarem RP, – działanie na rzecz poprawy stanowionego prawa w Polsce i jakości jego stosowania,
– budowę społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza poprzez wspomaganie powstawania dobrowolnych zrzeszeń i promowania zasady pomocniczości,
– wspomaganie obywatelskiej kontroli nad władzami wszystkich szczebli,
– polepszenie kontroli obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi,
– upowszechnianie wychowania, edukacji i sportu, kultury, nauki oraz działalności charytatywne,
– integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego
– ochronę praw człowieka
– świadczenie pomocy społecznej
– promocję i ochronę zdrowia
– organizowanie i wspieranie wolontariatu

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem członków rodzin osób niepełnosprawnych, a także tych wszystkich, którym bliska jest idea pomocy drugiemu człowiekowi. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób starszych i samotnych:

a) Rehabilitację psychospołeczną osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem, aby mogły znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

b) Aktywizację sprawnych seniorów poprzez zachęcanie ich do aktywnego trybu życia i korzystania ze współczesnych zdobyczy techniki.
c) Treningi sprawności umysłowej i fizycznej dla osób starszych i z chorobami neurodegeneracyjnymi, aby jak najdłużej mogły funkcjonować w środowisku rodzinnym.
d) Świadczenie usług opiekuńczych oraz pomoc w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego osobom starszym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

 1. Zapobieganie izolacji społecznej osób z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem ze zbiorowości lokalnej i rodziny poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych w celu tworzenia więzi społecznych.

 2. Organizowanie prelekcji i pogadanek na temat zdrowia, szeroko pojętej kultury i tradycji, a tym samym kształtowanie właściwych relacji pomiędzy społecznością ludzi zdrowych, a osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

 3. Propagowanie pozytywnych wyników współpracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w lokalnych mediach.

5. Promowanie kultury fizycznej i sportu jako sposobu na zdrowie psychiczne i dobrą kondycję poprzez wspieranie organizacji imprez sportowych i artystycznych dla osób niepełnosprawnych.

6. Prowadzenie grup wsparcia oraz tworzenie warunków do terapii rodzin i osób.

7. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-terapeutycznych wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. Inicjowanie działań mających na celu pomoc rodzinom i osobom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych poprzez udzielanie wsparcia środowiskowego, psychologicznego, terapeutycznego i pomocy prawnej.

9. Wspieranie finansowe i rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach oraz innych ośrodków wsparcia z zakresu pomocy społecznej.

10. Popieranie utworzenia w Chojnicach Zespołu Ośrodków Wsparcia.

11. Tworzenie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez przybliżanie dóbr kultury i tradycji.

12. Pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego poprzez:

a) sprzedaż towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego

b) organizowanie aukcji, festynów, loterii i zbiórek publicznych

c) sprzedaż przedmiotów i darowizn na ww. prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 1. Składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizację działalności pożytku publicznego.

 2. Współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie organizowania pomocy społecznej oraz z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

III. Działalność Stowarzyszenia „Szukam Drogi” w okresie od 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym miała charakter nieodpłatny. Adresowana była głównie do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu oraz ich rodzin, a także innych członków Stowarzyszenia. Miała zatem zasięg lokalny.

W minionym roku Stowarzyszenie „Szukam Drogi” nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej, ani działalności gospodarczej.

IV. Informacja o pracy Zarządu w okresie sprawozdawczym.

 1. Zorganizowanie spotkania noworocznego z władzami miasta Chojnice (14.01.2015).

 2. Organizacja Walnego Zebrania – 18.03.2015 r.

 3. Pozyskiwanie środków na na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

 4. Zorganizowanie i współfinansowanie wycieczek: do Częstochowy (21-22.05.2015) oraz Poznania i Kórnika dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu i członków Stowarzyszenia.

 5. Pozyskanie dotacji z Urzędu Miasta Chojnice na realizację projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kultura i historia Wielkopolski” (organizacja wycieczki do Poznania i Kórnika – 27.08.2015).

 6. Zorganizowanie pikniku na „Pożegnanie Lata” dla członków Stowarzyszenia (12.09.2015).

 7. Współorganizacja VIII Mistrzostw Pomorza Środowiskowych Domów Samopomocy w piłce nożnej „Strzelam Gole” 2015.

 8. Kontynuowanie spotkań z psychologiem dla członków rodzin uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

 9. Kontynuowanie współpracy z:

– Gimnazjum nr 1, które nieodpłatnie użycza salę gimnastyczną na treningi drużyny piłkarskiej ŚDS,

– Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Gemini” reprezentowanym przez p. Katarzynę Karpus.

– Muzem Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach.

  • z Biurem Rachunkowo- Finansowym „CODEX” reprezentowanym przez p. Joannę Domagałę.

  • z Powiatową Bursą dla młodzieży szkolnej w Chojnicach reprezentowaną przez dyrektora – pana Jana Bruskiego.

  • Medyczno-Społecznym Zespołem Szkół Policealnych w Chojnicach (wolontariusze),

  • Chojnickim Domem Kultury reprezentowanym przez dyrektora – pana Radosława Krajewicza,

  • Domem Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Połczyńskich w Wysokiej reprezentowanym przez dyrektor – panią Katarzynę Bronikowską,

  • Domem Pomocy Społecznej w Chojnicach reprezentowanym przez dyrektor- panią Dagmarę Orzech,

  • Chojnickim Stowarzyszeniem Miłośników Zwierząt i Schroniskiem dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach reprezentowanym przez prezesa – pana Jarosława Frączka.

 1. Aktywizacja seniorów 50 + pod nazwą Akademia „Aktywna Jesień” , która na koniec roku 2015 skupiała 35 osób. W jej ramach odbyło się 11 spotkań:

– Spotkanie noworoczne członków stowarzyszenia „Szukam Drogi” z władzami miasta.

– Tradycje i zwyczaje związane z końcem karnawału.

– Święta Wielkanocne – zajęcia warsztatowe (zdobienie wydmuszek metodą decoupage).

– Spotkanie w podziemiach Kościoła Gimnazjalnego – prelekcja i promocja książki pana Czarnowskiego „Boże Męki”.

– Charzykowy kolebką polskiego żeglarstwa.

– „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – projekcja filmu „Między Brdą a Wolą”.

– „Pożegnanie Lata” – piknik dla członków stowarzyszenia.

– „Do serca przytul psa – weź na kolana kota”- spotkanie z przedstawicielami Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt i Schroniska dla zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach (pan Jarosław Frączek).

– Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego – projekcja multimedialna o miejscach pochówków Polaków w Polsce, Europie i na świecie.

– Spotkanie towarzyskie „Na imieninach u Katarzyny i Andrzeja”.

– Zajęcia warsztatowe – „Ozdoby świąteczne dawniej i dziś” (prelekcja i wykonywanie ozdób z papieru).

 1. Pozyskiwano środki finansowe na działalność statutową ze: składek członkowskich, darowizn, 1% podatku, odsetek z lokat oraz zbiórek publicznych.

 1. Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota przychodów Stowarzyszenia ogółem – 28.938,70 zł

w tym:

Składki członkowskie

4.925,00 zł

Darowizny finansowe

9.870,67 zł

Przychody z 1% podatku

8.121,50 zł

Przychody ze zbiórek publicznych (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy)

982,00 zł

Przychody – wpisowe na organizację Mistrzostw Pomorza w piłce nożnej dla Środowiskowych Domów Samopomocy „Strzelam gole 2013”

800,00 zł

Dotacja z Urzędu Miasta Chojnice na projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie – kultura i historia Wielkopolski”

3000,00 zł

Wpłaty uczestników wycieczki do Poznania i Kórnika

1230,00 zł

Przychody finansowe (odsetki)

9,53 zł

RAZEM:

28.938,70 zł

Darowizny rzeczowe- łącznie na koszt 2.256,69 zł.

2. Koszty Stowarzyszenia ogółem – 14.985,22 zł

w tym:

Koszty administracyjne

544,92 zł

Koszty – usługi bankowe

130,62 zł

Koszty – usługi księgowe

615,00 zł

Koszty statutowe

3.860,89 zł

Koszty organizacji Mistrzostw Pomorza „Strzelam gole 2015”

4.564,55 zł

Koszty organizacji wycieczki do Poznania i Kórnika

5.060,00 zł

Koszty współfinansowania wycieczki do Częstochowy

200,24 zł

RAZEM:

14.985,22 zł

3.Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwotę 8.121,50 zł pozostawiono na bieżącym rachunku bankowym (4.000 zł – z przeznaczeniem na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych, a 4.121,50 zł na działalność statutową stowarzyszenia).

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. – 55.862,23zł.

w tym:

 • środki pieniężne w kasie (pogotowie kasowe) – 486,47 zł.

 • środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym – 29.732,22 zł.

(nr 45 8146 0003 0000 0568 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Chojnicach 89-600,

ul. Kościuszki 23).

 • środki pieniężne na 2 lokatach bankowych – 20.662,73 zł i 4.980,81 zł.

(odsetki na lokatach przez rok – 281,83 zł).

5. Stowarzyszenie przekazało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach na czas określony (do 31.12.2015 r.) do bezpłatnego używania rzeczy ruchome (stanowiące majątek Stowarzyszenia) o łącznej wartości 39.822,52 zł.

VI. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na umowę o pracę i umowę zlecenie.

W związku z powyższym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń.

Nie wypłacono wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń członkom zarządu lub innym osobom w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych

Stowarzyszenie nie nabywało obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego

Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości.

Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych.

VII. Dane o działalności zleconej

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

IX. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie „Szukam Drogi” nie miało zobowiązań podatkowych, a wymagane deklaracje złożono.

X. Informacja o przeprowadzonej kontroli i o jej wynikach.

Kontrolę działalności Stowarzyszenia za rok 2015 przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która nie stwierdziła uchybień. Szczegółowa informacja o wynikach kontroli zawarta została w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie KOMISJI REWIZYJNEJza rok 2015

bilans za 2015 r

rachunek zysków i strat z a 2015

This entry was posted on 21 marca 2016, in Aktualnosci.