Statut

STOWARZYSZENIA „SZUKAM DROGI”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Szukam Drogi” i w dalszej treści statutu zwane jest
Stowarzyszeniem.

&2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Chojnicach, ul. Gdańska 18. Terenem działania jest
obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

&3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem członków
rodzin osób niepełnosprawnych, a także tych wszystkich, którym bliska jest idea
pomocy drugiemu człowiekowi.

&4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z
późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)oraz niniejszego statutu.

&5

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego po
wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

&6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach działania.

&7

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy, tytuły honorowe, nagrody,
wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym, prawnym, względnie innym jednostkom
organizacyjnym zasłużonym w realizacji celów przyświecających Stowarzyszeniu, bądź
zasłużonym dla samego Stowarzyszenia.

1

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział II

Cele i formy działalności

&9

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez
1) działanie na rzecz poprawy jakości życia publicznego w Polsce i poza obszarem RP;
2) działanie na rzecz poprawy stanowionego prawa w Polsce i jakości jego stosowania;
3) budowę społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przez wspomaganie powstawania
dobrowolnych zrzeszeń i promowania zasady pomocniczości;
4) wspomaganie obywatelskiej kontroli nad władzami wszystkich szczebli;
5) polepszenie kontroli obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i
dysponującymi środkami publicznymi;
6) upowszechnianie wychowania, edukacji i sportu, kultury nauki oraz działalności
charytatywnej;
7) integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego,
8) ochronę praw człowieka,
9) świadczenie pomocy społecznej;
10)promocję i ochronę zdrowia;
12) organizowanie i wspieranie wolontariatu.

& 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób starszych i
bezdomnych:

a) Rehabilitację psychospołeczną osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem, aby mogły
znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.
b) Aktywizację sprawnych seniorów poprzez zachęcanie ich do aktywnego trybu życia i
korzystania ze współczesnych zdobyczy techniki.
c)Treningi sprawności umysłowej i fizycznej dla osób starszych i z chorobami
neurodegeneracyjnymi, aby jak najdłużej mogły funkcjonować w środowisku rodzinnym.
d) Świadczenie usług opiekuńczych oraz pomoc w zakresie prowadzenia gospodarstwa
domowego osobom starszym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
2. Zapobieganie izolacji społecznej osób z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem
ze zbiorowości lokalnej i rodziny poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych
w celu tworzenia więzi społecznych.
3. Organizowanie prelekcji i pogadanek na temat zdrowia, szeroko pojętej kultury i
tradycji, a tym samym kształtowanie właściwych relacji pomiędzy społecznością ludzi
zdrowych, a osobami niepełnosprawnymi i starszymi.
4. Propagowanie pozytywnych wyników współpracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym w lokalnych mediach.

2

5. Promowanie kultury fizycznej i sportu jako sposobu na zdrowie psychiczne i dobrą
kondycję poprzez wspieranie organizacji imprez sportowych i artystycznych dla osób
niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie grup wsparcia oraz tworzenie warunków do terapii rodzin i osób.
7. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-terapeutycznych wsparcia
dziennego dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
8. Inicjowanie działań mających na celu pomoc rodzinom i osobom przezwyciężania
trudnych sytuacji życiowych poprzez udzielanie wsparcia środowiskowego,
psychologicznego, terapeutycznego i pomocy prawnej.
9. Wspieranie finansowe i rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu
Dziennego Pobytu w Chojnicach oraz innych ośrodków wsparcia z zakresu pomocy
społecznej.
10. Popieranie utworzenia w Chojnicach Środowiskowego Centrum Pomocy.

11. Tworzenie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez przybliżanie dóbr kultury i
tradycji.
12. Pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego poprzez:
a) sprzedaż towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności
pożytku publicznego
b) organizowanie aukcji, festynów, loterii i zbiórek publicznych
c) sprzedaż przedmiotów i darowizn na ww. prowadzenie działalności pożytku publicznego.
13. Składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizację działalności pożytku
publicznego.
14. Współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie organizowania pomocy
społecznej oraz z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

&11

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą stosownie do
obowiązującychprzepisów prawa i w rozmiarach służących wyłącznie realizacji
celów statutowych.
2. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego może być prowadzona
jako działalność nieodpłatna, lub jako działalność odpłatna.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem
działalności gospodarczej stowarzyszenia.

& 12

1. W zakresie wykonywania zadań publicznych wymienionych w & 10 p. 1d i 12 a, c
Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną.
2. W pozostałych dziedzinach działalność Stowarzyszenia prowadzona jest nieodpłatnie i
opiera się o pracę społeczną członków i wolontariuszy nie będących członkami
Stowarzyszenia.
3. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników, także spośród swoich członków, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
4. Wynagrodzenie takiego pracownika pokrywane jest z majątku Stowarzyszenia.

3

5. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje
prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z
wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia – prawa i obowiązki

& 13

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, także cudzoziemcy.

& 14

Członków Stowarzyszenia dzieli się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych.

& 15

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która
akceptuje cele stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską zawierającą: imię i
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, oświadczenie woli przystąpienia do
Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania statutu.
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na
podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
3. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd zwykłą
większością głosów.

& 16

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:
a) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia
b) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania członków
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań
d) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia
e) posługiwania się emblematem Stowarzyszenia
f) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

& 17

1. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy w szczególności:
a)współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia
b) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, uchwał oraz
zarządzeń wewnętrznych Stowarzyszenia
c)terminowe płacenie składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie.

4

& 18

1.Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
b) wykreślenia przez Zarząd z ewidencji członków w przypadku nie płacenia składek
członkowskich przez okres co najmniej jednego roku, po uprzednim pisemnym
upomnieniu
c) wykluczenia Uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu,
regulaminów, uchwał, zarządzeń wewnętrznych, a także działania na szkodę
Stowarzyszenia
d) śmierci, utraty praw obywatelskich, likwidacji Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa na mocy uchwały Zarządu
przyjętej większością głosów.
3.Członkowi wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do walnego
Zebrania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Uchwały Zarządu o wykreśleniu lub
wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

& 19

1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna, a także
organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje cele Stowarzyszenia i chce
wspierać działania Stowarzyszenia, w szczególności poprzez deklarowanie stałej pomocy
finansowej lub rzeczowej.
2. W sprawie przyjęcia członka wspierającego Zarząd podejmuje stosowną uchwałę, po
podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
3.Członkowie wspierający nie będący osobami fizycznymi są reprezentowaniu w
Stowarzyszeniu przez przedstawiciela.
4.Członek wspierający posiada prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach Walnego Zebrania Członków oraz używania odznaki Stowarzyszenia,
natomiast nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
5.Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do
której zobowiązał się w specjalnej deklaracji członkowskiej.
6.Ustanie członkostwa wspierającego w związku ze złożoną rezygnacją lub naruszeniem
postanowień Statutu następuje na podstawie uchwały Zarządu.

& 20

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna,
szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia
2. Członkowie honorowi ustanawiani są przez Zarząd na wniosek trzech członków
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy ma ponadto prawo brania udziału z głosem doradczym w
posiedzeniach wszystkich ciał kolegialnych Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.
6. Ustanie członkostwa honorowego następuje poprzez pisemną rezygnację złożoną na
ręce Zarządu, śmierć członka honorowego lub utratę praw obywatelskich na skutek
prawomocnego wyroku sądu.

5

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

& 21

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

& 22

1. Wszystkie władze Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do
głosowania +1.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym bezwzgledną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych
do głosowania +1.
3. Jeżeli w okresie kadencji władz zaprzestanie w niej działalność więcej niż 1/3 jego
członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swojego składu brakującą
liczbę członków. W pierwszej kolejności dokooptują te osoby, które kandydowały na
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a nie zostały wybrane. Kadencja dokooptowanych
członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

& 23

Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez trzy kadencje.

& 24
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

& 25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
c) Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku 50 % +1 członków w
pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, który może być w
odstępie 1 godzinnym od pierwszego. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykła
większością głosów.
3.Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co
najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 1-go miesiąca

6

od dnia zgłoszenia wniosku, a porządek obrad obejmuje wyłącznie sprawy, dla których
zebranie zostało zwołane

&26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian statutu.
3. Wybór Prezesa Zarządu.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. Odmowa
udzielenia absolutorium jest równoznaczna z odwołaniem Zarządu.
7. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
8. Zatwierdzanie rocznego bilansu i sprawozdania finansowego i merytorycznego
przedkładanego przez Zarząd.
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia.
10. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze.
12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
14. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
15. Nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia „Szukam drogi”.

& 27

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz
Prezes lub Zastępca Prezesa.
2. Zarząd składa się z 5 osób.
3. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona:
– zastępcę prezesa
– skarbnika
– sekretarza
4. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w drodze Uchwały Walnego Zebrania z
powodu:
a) rezygnacji z funkcji
b) wygaśnięcia członkostwa na skutek śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności
prawnych
c) zdarzeń powodujących utratę zdolności do pełnienia funkcji członka Zarządu
e) nie wykonywania funkcji przez okres dłuższy niż jeden rok
f) naruszenia postanowień statutu lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a)realizacja celów Stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
c) sporządzanie planów pracy

7

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
h) przyjmowanie i skreślanie członków , prowadzenie rejestru członków i składek
członkowskich
i) sporządzanie rocznych bilansów, sprawozdań merytorycznych i finansowych
z działalności Walnego Zebrania Członków z podaniem ich do publicznej
wiadomości
j) przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały Zarządu sekretarz wpisuje do księgi
uchwał.

& 28

1. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w trybie
określonym przez & 22 Statutu.
2. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia
oraz kierowanie nią między posiedzeniami Zarządu.
3. Do zadań Prezesa w szczególności należy:
a)dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do prawidłowego i
skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia
b) zwoływanie posiedzeń Zarządu
c)koordynacja opracowania planów pracy oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu
Członków
d)koordynacja sporządzania corocznych i końcowych sprawozdań z działalności
Zarządu oraz przedstawienie ich na Walnym Zebraniu Członków
e)coroczne przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków bilansu oraz sprawozdania
finansowego i merytorycznego
f) zatrudnianie pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenie
g) występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

& 29

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków w trybie
określonym w & 22 statutu.
2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
3. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje
sprawozdania składa na Walnym Zebraniu Członków.
4. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
b) nadzór nad bieżącą gospodarką finansową Stowarzyszenia w zakresie podpisanych
umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych itp.
c)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
d)prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu

8

e)składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
f)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
a)nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami tego
organu w żadnym stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia
b)nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo z winy umyślnej
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenie z
zastrzeżeniem art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

& 30

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)ze składek członkowskich
b)z darowizn, spadków, zapisów
c)z dochodów z działalności odpłatnej Stowarzyszenia
d)dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku
bankowym Stowarzyszenia.
3.Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań
publicznych lub celów statutowych.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
6.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego
członków: Prezesa i Skarbnika.
7.Niniejszy statut zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

9

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

& 31

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

& 32

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

&33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

10