RODO

OBOWIĄZEK INFORMCYJNY DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „SZUKAM DROGI” W CHOJNICACH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Szukam Drogi” z siedzibą w Chojnicach, ul. Gdańska 18, zwane dalej Administratorem.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 523976625 lub za pomocą poczty elektronicznej: szukamdrogi@op.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 RODO w celu:
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób starszych i samotnych,
– udostępniania wizerunku (zdjęć) w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących działalności i promocji stowarzyszenia w kronikach, wystawach okolicznościowych, uroczystościach, na stronie internetowej, pod warunkiem poszanowania dóbr osobistych członka stowarzyszenia.

5. Zadania wymienione w pkt 4 realizowane są w oparciu o:
– znowelizowaną Ustawę z dnia 25 marca 2017 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 4.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa ora niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4.